NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

P26.1100.1.2018.AD

Dyrektor Przedszkola nr 26 w Elblągu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Przedszkolu nr 26 w Elblągu, ul. Bema 59

tel. 55 625 81 60,  email:przedszkole26@elblag.eu

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy w Przedszkolu nr 26 w Elblągu, ul. Bema 59

Wymiar czasu pracy  –  pełny   etat, równoważny system czasu pracy, 40 godzin tygodniowo. 

Termin rozpoczęcia pracy:  sierpień/wrzesień 2018 r.

         

 1. Wymagania niezbędne:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
 • co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz Prawa Pracy, przepisów  funkcjonujących  w systemie oświaty, Zamówień Publicznych;
 • wymagana bardzo dobra znajomość obsługi komputera, a w szczególności programów księgowych;
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • znajomość rozliczania funduszy unijnych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność, umiejętności interpersonalne;
 • dokładność, systematyczność, lojalność i zaangażowanie;
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji;
 • odporność na stres.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • opracowywanie planów i budżetu finansowego;
 • prowadzenie karty dochodów i wydatków;
 • prowadzenie obsługi finansowo – księgowej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • dekretowanie dokumentów, kontrolowanie pod względem prawidłowości ich sporządzenia;
 • terminowe dokonywanie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przestrzeganie terminów wypłat;
 • prowadzenie księgowości syntetycznej;
 • prowadzenie księgowości analitycznej dochodów, wydatków i kosztów oraz analitycznej księgowości rachunków, materiałów nietrwałych w użytkowaniu, środków trwałych;
 • okresowo uzgadnianie księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi i ze stanem faktycznym;
 • uzgadnianie salda z dłużnikami i wierzycielami;
 • sporządzanie przelewów dotyczących potrąceń z wynagrodzeń;
 • sprawdzanie raportów kasowych;
 • rozliczanie z pobranej i wypłacanej gotówki;
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia księgowości;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) i list motywacyjny – własnoręcznie podpisane;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie – załącznik nr 1
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane w punkcie 2
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy wymagane w punkcie 2;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, zgoda na przetwarzanie danych osobowych – podpisane własnoręcznie – załącznik nr 2
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach

 

Wymagane dokumenty należy:

Przesyłać pocztą na adres: Przedszkole nr 26 w Elblągu ul. Bema 59  lub składać osobiście u dyrektora w terminie              od 6 sierpnia 2018r. do 16 sierpnia 2018r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„P26.1100.1.2018.AD Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Przedszkolu  nr 26  Elblągu,              ul. Bema 59  w terminie do 16 sierpnia 2018r.”

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Tylko kandydaci spełniający wszystkie wymagania niezbędne będą zakwalifikowani do dalszego etapu naboru.

 

Kandydaci spełniający warunki będą zapraszani telefonicznie na rozmowę z komisją rekrutacyjną,
w czasie której zostanie sprawdzona wiedza na temat księgowości i finansów publicznych.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej przedszkola przedszkole26.elblag.pl oraz na tablicy informacyjnej w przedszkolu przy ul. Bema 59.

 

Po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane zostaną zniszczone.

 

 

 

Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                    Anna Dulczewska

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

P26.1100.1.2018.AD

Dyrektor Przedszkola nr 26 w Elblągu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Przedszkolu nr 26 w Elblągu, ul. Bema 59

tel. 55 625 81 60,  email:przedszkole26@elblag.eu

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy w Przedszkolu nr 26 w Elblągu, ul. Bema 59

Wymiar czasu pracy  –  pełny   etat, równoważny system czasu pracy, 40 godzin tygodniowo. 

Termin rozpoczęcia pracy:  21 sierpnia  2018 r.

         

 1. Wymagania niezbędne:
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
 • co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz Prawa Pracy, przepisów  funkcjonujących  w systemie oświaty, Zamówień Publicznych;
 • wymagana bardzo dobra znajomość obsługi komputera, a w szczególności programów księgowych;
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • znajomość rozliczania funduszy unijnych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność, umiejętności interpersonalne;
 • dokładność, systematyczność, lojalność i zaangażowanie;
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji;
 • odporność na stres.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • opracowywanie planów i budżetu finansowego;
 • prowadzenie karty dochodów i wydatków;
 • prowadzenie obsługi finansowo – księgowej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • dekretowanie dokumentów, kontrolowanie pod względem prawidłowości ich sporządzenia;
 • terminowe dokonywanie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przestrzeganie terminów wypłat;
 • prowadzenie księgowości syntetycznej;
 • prowadzenie księgowości analitycznej dochodów, wydatków i kosztów oraz analitycznej księgowości rachunków, materiałów nietrwałych w użytkowaniu, środków trwałych;
 • okresowo uzgadnianie księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi i ze stanem faktycznym;
 • uzgadnianie salda z dłużnikami i wierzycielami;
 • sporządzanie przelewów dotyczących potrąceń z wynagrodzeń;
 • sprawdzanie raportów kasowych;
 • rozliczanie z pobranej i wypłacanej gotówki;
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia księgowości;
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) i list motywacyjny – własnoręcznie podpisane;
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – podpisany własnoręcznie – załącznik nr 1
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe wymagane w punkcie 2
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy wymagane w punkcie 2;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, zgoda na przetwarzanie danych osobowych – podpisane własnoręcznie – załącznik nr 2
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach

 

Wymagane dokumenty należy:

Przesyłać pocztą na adres: Przedszkole nr 26 w Elblągu ul. Bema 59  lub składać osobiście u dyrektora w terminie              od 9 lipca 2018r. do 18 lipca 2018r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„P26.1100.1.2018.AD Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Przedszkolu  nr 26  Elblągu, ul. Bema 59  w terminie do  18 lipca 2018r.”

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Tylko kandydaci spełniający wszystkie wymagania niezbędne będą zakwalifikowani do dalszego etapu naboru.

 

Kandydaci spełniający warunki będą zapraszani telefonicznie na rozmowę z komisją rekrutacyjną,
w czasie której zostanie sprawdzona wiedza na temat księgowości i finansów publicznych.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej przedszkola przedszkole26.elblag.pl oraz na tablicy informacyjnej w przedszkolu przy ul. Bema 59.

 

Po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników naboru dokumenty niezakwalifikowanych kandydatów, które nie zostały odebrane zostaną zniszczone.

 

 

 

Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                    Anna Dulczewska

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Akcja „Bezpieczne wakacje”

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji

BEZPIECZNE WAKACJE.

Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci i dorosłych poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z różnymi instytucjami.

Nauczycielki dzieciom

21 czerwca nauczycielki przedstawiły dzieciom

bajkę pt. „Witaminki dla księżniczki Marcelinki”

 

Nagroda

Miło nam poinformować, iż Lenka Załuska z grupy „Myszki” zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kocham Polskę – to moja ojczyzna”.

Gratulujemy!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE TANECZNYM

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, dzieciom oraz pracownikom przedszkola za udział w akcji Pola Nadziei 2018 , która odbyła się  na rzecz Elbląskiego Hospicjum w naszym przedszkolu

Certyfikat

Zdjęcie użytkownika Przedszkole nr 26 w Elblągu - grupa Myszki.